Gibralter (orange), Niagra (White), Altair (Yellow)